List of Grammar Points for Level 4 of the Japanese Language Proficiency Test

Verbs

1. Present Plain Verbs (Aff, Neg) V, V+nai
2. Past Plain Verbs (Aff, Neg) V+ta, V+nakatta
3. Present Polite Verbs (Aff, Neg) V+masu, V+masen
4. Past Polite Verbs (Aff, Neg) V+mashita, V+masen deshita
5. TE form
6. Verb + te kudasai
7. Verb + nai de kudasai
8. Verb + te kudasai masen ka
9. Verb + te + Verb
10. Verb + te kara
11. Verb + te iru (~ing)
12. Verb + te iru (state)
13. Verb + te aru
14. V + tai
15. … deshou
16. V + mashou
17. N + suru (benkyou suru)
18. Verb + mae (ni)
19. V + masen ka
20. V + ta mama I-Adjectives
21. Present Plain I-Adjectives (Aff, Neg) A, A+ku nai
22. Past Plain I-Adjectives (Aff, Neg) A+katta, A+ku nakatta
23. Present Polite I-Adjectives (Aff, Neg) A+desu, A+ku nai desu, A+ku arimasen
24. Past Polite I-Adjectives (Aff, Neg) A+katta desu, A+ku nakatta desu, A+ ku arimasen deshita
25. I-Adjective + Noun
26. I-Adjective + ku + Verb
27. I-Adjective + no
28. I-Adjective + kute + Noun/I-Adjective/NA-Adjective
29. I-Adjective + ku naru

Nouns & NA-Adjectives

30. Present Plain Nouns/ NA-Adjectives (Aff, Neg) N/NA-adj+da N/NA-adj + de wa nai
31. Past Plain Nouns/ NA-Adjectives (Aff, Neg) N/NA-adj+datta N/NA-adj + de wa nakatta
32. Present Polite Nouns/NA-Adjectives (Aff, Neg) N/NA-adj+desu, N/NA-adj+de wa arimasen
33. Past Polite Nouns/NA-Adjectives (Aff, Neg) N/NA-adj+deshita, N/NA-adj+de wa arimasen deshita
34. NA-Adjective + Noun
35. NA-Adjective + ni + Verb
36. Noun + no + Noun
37. Noun + no desu
38. NA-Adjective + na no
39. Noun ga aru, Noun ga iru
40. Noun/Demonstrative noun + o kudasai
41. Noun/NA-Adjective + de + Noun/I-Adjective/NA-Adjective
42. N + ni naru
43. Noun + no/ga + description + Noun

Other

44. Counters: Chinese way, Japanese way, people, paper, time, days, months
45. Demontratives: kore/sore/are/dore, kono/sono/ano/dono, koko/soko/asoko/doko, konna/sonna/anna/donna, kochira/sochira/achira/dochira, kou/sou/aa/dou
46. Question words: nan, dare/donata, itsu, naze, doushite, ikutsu, ikura, +ka, +mo, +demo
47. Time + kara + time + made
48. amari … nai
49. … chuu (ichinenchuu)
50. … to isshou ni
51. mou + affirmative, mou + negative, mada + affirmative, mada + negative
52. … ga hoshii
53. … ka … ka, …desu ka… desu ka
54. nado, gurai, goro, mo, …mo…mo, ka, wa, ga, kara
55. ga, wo (3), ni (6), e (1), de (5), to (2), ya (1), ka (1), yo/wa (1), ne (1)
56. tachi/gata
57. … to iu + Noun