Trip to Aizu Wakamatsu

One trip. One photo.

Moat around Tsurugajo in Aizu Wakamatsu in the Fall
Moat around Tsurugajo in Aizu Wakamatsu in the Fall